Gwarancja

Certyfikat Gwarancyjny

1. Wstęp

Wybierając SAP, wybierasz światowej klasy rzemiosło oraz materiały, których owocem jest piękno oraz najlepsze z możliwych działanie instrumentu.

2. Warunki naszej gwarancji

SAP Renovation obejmuje trzyletnią gwarancją prace oraz materiały użyte podczas renowacji lub odbudowy Państwa instrumentu. Istnieje możliwość rozszerzenia gwarancji na kolejne 2 lata odpłatnie, poprzez kontakt z działem handlowym. W tym okresie SAP Renovation bierze odpowiedzialność za usuwanie usterek jakie wystąpią mimo właściwego użytkowania instrumentu, poprzez naprawę lub wymianę wymaganych części, bez obciążania właściciela instrumentu kosztami robocizny ani kosztami materiałów. Wszelkie prace gwarancyjne będą przeprowadzone na terenie fabryki SAP Renovation, wyjątek od tej reguły ustala się z klientem. Jeśli zaistnieje uzasadniona sytuacja, SAP Renovation wyśle wyszkolonego technika, aby naprawił defekt u klienta. Istnieje również możliwość wykonania usługi naprawczej przez osoby/ firmy działające na terenie klienta, które zostaną wskazane przez SAP Renovation.

3. Ograniczenia gwarancji

Gwarancja renowacyjna, którą zapewnia SAP Renovation, nie obejmuje uszkodzeń, usterek, lub przypadkowej utraty instrumentu wynikających z:
A) niewłaściwego użytkowania, niedbałości, złego obchodzenia się z instrumentem lub niewłaściwego umiejscowienia instrumentu;
B) niefachowego transportu instrumentu;
C) jakichkolwiek prób napraw zaistniałych defektów przez właściciela lub nieudanych próby serwisowania przez osoby trzecie bez wiedzy SAP Renovation;
D) wystawiania instrumentu na działanie ekstremalnych temperatur, warunków pogodowych, jak również szkód powstałych w wyniku oddziaływania słońca oraz wody;
E) użytkowania na wolnym powietrzu;
F) prób strojenia, regulacji mechanizmu przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji.

SAP Renovation nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu instrumentu, których eliminacja jest możliwa poprzez: regulację, strojenie, intonację.

Strojenie, regulacja mechanizmu z klawiaturą oraz regulacja urządzenia pedałowego wynikające z eksploatacji instrumentu nie podlegają gwarancji.
Ponadto, wszystkie prace serwisowe oraz strojenie powinny być zawsze wykonywane przez profesjonalistów.

Instrument po renowacji powinien zostać dokładnie sprawdzony niezwłocznie po jego dostawie. W celu zachowania uprawnień gwarancyjnych ewentualne zastrzeżenia do renowacji muszą zostać zgłoszone do SAP Renovation drogą mailową w ciągu 7 dni od dostarczenia instrumentu


4. Dobra praktyka użytkowania oraz konserwacji

Mamy kilka sugestii dotyczących tego jak korzystać z instrumentu, aby cieszyć się nim przez długi czas. Najważniejsze, aby pod żadnym pozorem instrument nie był wystawiany na działanie ekstremalnych temperatur ani wilgotności. Nie jest dopuszczalne umiejscowienie instrumentu blisko jakichkolwiek źródeł ciepła. Zaleca się zatem umiejscowienie instrumentu z dala od punktów centralnego ogrzewania i z dala od okien. Właściwym miejscem dla instrumentu jest miejsce oddalone od ścian zewnętrznych, a bliższe ścianom wewnętrznych, które są mniej podatne na wahania temperatur podczas srogiej zimy i gorącego lata. Optymalne, zalecane warunki to zatem stała wilgotność na poziome między 40 a 65% oraz temperatura rzędu 20⁰C. Jeśli nie jest możliwe, aby zapewnić stały poziom wilgotności, radzimy wyposażyć instrument w urządzenie kontrolujące wilgotność. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń tego typu. Kolejną istotną zasadą jest unikanie bezpośredniego światła słonecznego. Rezultatem długotrwałego wystawienia na działanie promieni słonecznych będą skazy na fornirze oraz odbarwienia drewna lub wykończenia. Niemniej ważne jest, aby nie używać standardowych produktów do usuwania kurzu. Niektóre mogą zawierać środki chemiczne mogące nieodwracalnie uszkodzić obudowę.

5. Serwis

Bez względu na intensywność eksploatowania instrumentu powinien być on przynajmniej dwa razy do roku poddany strojeniu oraz regulacji mechanizmu, klawiatury i urządzenia pedałowego.
Działania te sprzyjają stabilności stroju instrumentu na poziomie 442 HZ.

6. Uwagi

Podczas renowacji instrumentu, w której zakresie wykonujemy naprawę dna rezonansowego, ale nie wykonujemy renowacji elementów obudowy, czy nowych nakładek mostków. SAP Renovation Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pęknięcia okleiny i/lub lakieru na obudowie instrumentu, bądź nakładkach mostków. Uszkodzenia tego typu mogą samowolnie wystąpić podczas powolnego procesu suszenia dna rezonansowego, będące wynikiem zmian temperatury i wilgotności.

Sugerujemy, aby przy zleceniu renowacji instrumentu, której zakres:
A) nie obejmuje renowacji elementów obudowy, elementy typu: dekle fortepianowe, pulpit fortepianowy, drzwi górne i dolne pianina pozostały u klienta,
B) nie obejmuje renowacji elementów obudowy oraz renowacji i/lub regulacji części mechanicznej i tłumika, elementy typu: dekle fortepianowe, pulpit fortepianowy, lira fortepianowa, nogi fortepianowe, drzwi górne i dolne pianina pozostały u klienta.

Renowacja dna rezonansowego w części polega na wyeliminowaniu pęknięć poprzez wprowadzenie listw klinowych wgłąb, przez całą grubość płyty rezonansowej. Z czasem listwy te mogą się bardziej uwidocznić i uwypuklić. Jednakże nie ma to wpływu na dźwięk i funkcjonowanie instrumentu. Aby wyeliminować ten "efekt kosmetyczny" należałoby wymienić dno rezonansowe na nowe, zamiast renowacji starego dna.

Renowacja agraf polega na ich wykręceniu, wypolerowaniu i ponownym montażu w ramę żeliwną. Sap Renovation nie bierze odpowiedzialności za usterki w postaci pęknięć, defektów agraf w przyszłości. Nie zdarza się to często, jednakże jesteśmy zobligowani poinformować o tym klientów. Elementy te mogą być objętę gwarancją jedynie w przypadku wymiany na nowe.
UWAGA: Niektóre stare instrumenty posiadają model agraf, który nie jest produkowany w dzisiejszych czasach i nie ma innej możliwości, jak tylko poddać renowacji stare agrafy.

Podczas renowacji, która obejmuje tylko obudowę instrumentu firma SAP Renovation nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kondycji dna rezonansowego, strojnicy, lub mostków.

W przypadku zidentyfikowania występowania korników w instrumencie, stosujemy sprawdzoną od lat procedurę ich eliminacji. Istnieje jednak ryzyko ponownego pojawienia się szkodników, za co SAP Renovation nie bierze odpowiedzialności.
Gwarancja nie obejmuje wystąpienia tego typu zdarzeń.

W przypadku renowacji części akustycznej, brak wykonania nowych nakładek mostków basowego i wiolinowego, może wiązać się z utratą jakości i barwy dźwięku instrumentu podczas jego eksploatacji.

W przypadku renowacji części akustycznej, brak wykonania nowej strojnicy, może wiązać się z niestabilnym strojem instrumentu podczas jego eksploatacji.

Elementy instrumentu, takie jak:
- zawiasy
- rolki
- pedały

Objęte są gwarancją producenta. Reklamacje dotyczące wad i jakości powyższych elementów są przekazywane ich dostawcom. Reklamacje dotyczące prawidłowości montażu rozpatruje SAP Renovation.

Transport instrumentu do SAP Renovation w ramach prac gwarancyjnych oraz transport powrotny do klienta, jest organizowany na koszt SAP Renovation.

WAŻNE: Odbiór i dostawa instrumentu organizowane są wyłącznie na poziomie parteru z utwardzonym podjazdem.

W przypadku wystąpienia: znoszenia, wnoszenia instrumentu po schodach oraz transportu grząskim, utrudnionym podjazdem. Klient zobowiązany jest do zorganizowania tych czynności we własnym zakresie i na własny koszt.

Zlecając nam renowację instrumentu akceptujesz nasze standardy wykonywanych prac i użytych materiałów.
Pamiętaj, że zawsze podchodzimy indywidualnie do każdego zlecenia. Jeśli masz specjalne życzenia i chcesz, aby określone zadanie zostało wykonane zgodnie z Twoimi wytycznymi, powiedz nam o tym zanim zaczniemy renowację Twojego instrumentu.

strzałka do góry